రాజధాని లో కుల రక్కసి-ఈనాడు

http://www.eenadu.net/news/news.aspx?item=ap-main-news&no=5

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “రాజధాని లో కుల రక్కసి-ఈనాడు

  1. Vijay

    Intakalam Kulanni reccha gottina Eenade, chebutondi nanga nachi laga kompalu kalipotunnai Ani!

  2. Vijay

    Idi Deyyam Vedam Pravachanam chesinattu unnadi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s